Priser og vilkår

Alminnelige timepriser

Våre timepriser ligger mellom kr.1.121,- (fri rettshjelp) og 2.200,- eks.mva. Timeprisen avhenger av oppdragets art og avtales før oppdraget inngås. Det utarbeides en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår avtales.

I en del sakstyper kan advokatbistanden dekkes av fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. Dette bistår vi deg kostnadsfritt med å avklare. Det utarbeides normalt en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår fremgår.

Forsikringsdekning av advokatkostnader

I mange sivile tvister vil advokatkostnader kunne dekkes ved rettshjelpsbestemmelser under villa- eller innboforsikringen. Organisasjoner, lag og foreninger har også ofte slik dekning som en del av medlemsfordelene.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til forsikringsdekning av advokatkostnadene i din sak.

Fri rettshjelp

På en rekke saksområder dekkes advokatbistand av det offentliges ordning med fri rettshjelp. For noen saksområder innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue, mens på andre områder er det et vilkår at man har inntekt og formue under visse grenser som er fastsatt av staten.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til fri rettshjelp i din sak.

Straffesaker

I de aller fleste straffesaker har tiltalte krav på at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Mens en sak er under etterforskning har siktede noen ganger rett til å få advokatbistand dekket av staten.

1. Etablering av oppdraget

Grunnlaget for vår bistand er ditt oppdrag.

Før arbeidet igangsettes i forbindelse med oppdraget vil det bli avklart om det foreligger en interessekonflikt eller andre forhold som medfører at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Det samme vil skje i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det (for eksempel i tilfeller der klienten står i fare for å lide rettstap), og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaring av interessekonflikten ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

2. Gjennomføringen av oppdraget

Under vår utførelse av oppdraget vil du bli holdt løpende orientert om saken ved at du blant annet vil motta kopi av all inngående og utgående korrespondanse i anledning saken. Orientering vil også kunne skje ved telefon eller e-post.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt i utgangspunktet, vil vi sende en ny bekreftelse på dette.

3. Grunnlaget for vår rådgivning

Vår juridiske rådgivning vil være basert på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med eller vi anser det nødvendig å ta kontakt med. Vi presiserer at eventuelle opplysninger som blir lagt frem senere kan medføre endring av de juridiske råd du i utgangspunktet har fått. Tilsvarende kan vi motta dokumentasjon eller opplysninger fra motparten, som medfører at saken må ses i et annet perspektiv.

Det presiseres at en del av vårt ansvar som advokater er å ha et nøkternt syn på alle sider ved en konflikt, samtidig som vi skal ivareta dine interesser på best mulig måte. Det er derfor ikke alltid at våre råd og vurderinger vil samsvare med ditt eget syn på saken. Dersom det skulle oppstå uenighet og motsetningsforhold som ikke kan løses, eller samarbeidet mellom oss ikke fungerer har vi full rett til å trekke oss fra saken.

4. Beregningen av salær – fakturering

Vårt salær beregnes etter medgått tid dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. Timeforbruket utmåles i faktisk medgått tid, dog slik at det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres.

Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

Våre timepriser beløper seg fra kr. 1.121,- ekskl. mva (fri rettshjelp) til kr. 2.200,- ekskl. mva. I tillegg kommer for tiden 25 % mva. Timeprisen avhenger av oppdragets art, og vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.

Utgifter i forbindelse med utlegg og gebyrer vil bli fakturert i tillegg til det ordinære salæret.

Salæret vil bli normalt bli fakturert månedlig dersom ikke annet er avtalt. Sammen med hver faktura vil det bli oversendt en timeliste, hvor det fremkommer hvilket arbeid som er utført i perioden.

Du kan til enhver tid be om en orientering om hvor mye tid som er medgått i saken.

Ved mislighold fra klientens side vil det påløpe forsinkelsesrenter, og rettslig inndrivelse av kravet vil bli iverksatt. I tillegg gjør vi spesielt oppmerksom på at vår bistand i saken vil bli innstilt inntil det utestående salæret er gjort opp. Dette gjelder som hovedregel også om det pågår en rettslig tvist i saken.

5. Forskudd/á konto betaling

Ved oppdrag i forbindelse med et nytt klientforhold forbeholder vi oss retten til å be om et forskudd/á konto betaling til den respektive advokats klientkonto til dekning av kostnader i saken. Et slikt forskudd og størrelsen på det vil i så fall bli avtalt i hvert enkelt tilfelle, og være avhengig av sakens karakter og omfang. Ved oppdrag hvor krav om forskudd fremsettes, gjør vi oppmerksom på at arbeidet først vil bli igangsatt når forskuddet er innbetalt.

Beløpet, som innbetales, vil bli stående på klientkontoen inntil faktura utstedes, og det fakturerte beløpet vil da bli avregnet i det innestående på klientkontoen.

Vi gjør oppmerksom på at vårt salær kan motregnes i innestående på klientkontoen. Dette omfatter ethvert innestående beløp, herunder midler som er innbetalt av andre for eksempel motparten om ikke annet er avtalt.

6. Rettslig skritt

Iverksettelse av rettslig skritt vil ikke skje uten at det foreligger et uttrykkelig oppdrag om det. Det vil bli gitt en egen bekreftelse ved fremsettelse av et slikt oppdrag.

Vi gjør oppmerksom på at selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli ved en rettslig tvist, så innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

7. Saksomkostninger

Iverksettelse av rettslig skritt eller engasjement av advokat i forbindelse med en tvist innebærer en risiko for at man i tillegg til utgifter til egen advokat blir pålagt å dekke hele eller deler av motpartens saksomkostninger. I enkelte saker vil det også kunne påløpe kostnader til sakkyndige utredninger, som da blir del av saksomkostningene.

Den part som taper en rettssak blir som hovedregel pålagt å dekke motpartens saksomkostninger, herunder rettsgebyret. Dette kommer da i tillegg til egne utgifter til advokat. Dette er klientens eget ansvar.

Ender rettsavgjørelsen med at klienten blir tilkjent saksomkostningene, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig for hele beløpet overfor oss. Også eventuelt etterarbeid vil klienten selv måtte dekke.

Inndrivelse av tilkjente saksomkostninger er klientens eget ansvar. Dersom motparten ikke foretar frivillig oppgjør vil vårt kontor kunne bistå med rettslig inndrivelse etter oppdrag om det. Klienten er i så fall selv ansvarlig overfor vårt kontor for de kostnader som påløper i den forbindelse.

I medhold av den nye tvisteloven, som gjelder fra og med 1. Januar 2008, er det innført nye regler for såkalt ”småkravprosess”. Prosessformen gjelder alle saker hvor tvistesummen er under kr. 125.000,-. Formålet er blant annet en raskere, enklere og rimeligere prosess.

Det er særlig grunn til å gjøre oppmerksom på at det gjelder særskilte regler for saksomkostninger i forbindelse med småkravprosessen. Fra tvisteloven hitsettes til orientering § 10-5:

§10-5. Sakskostnader

Erstatning for sakskostnader gis bare for disse poster:a) partens reise til rettsmøte,

b) rettsgebyr

c) bevisføring som ikke anses unødvendig eller uforholdsmessig, og

d) rettshjelp og fagkyndige meddommere.

(2) Når det ses bort fra merverdiavgift, kan kostnader etter første ledd bokstav d bare erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, 4 likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 25 000. Merverdiavgift av kostnad som er erstattet etter første punktum, kan erstattes når ikke sakens rettsforhold hovedsakelig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig.

(3) En part som åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, kan bli pålagt ansvar for sakskostnader uten de begrensninger som følger av første og annet ledd. Det samme gjelder for kostnader parten ved forsømmelig forhold har påført motparten.

(4) For kostnader ved anke gjelder ikke første og annet ledd.

Det vises spesielt til 2 ledd, hvor det fremkommer at saksomkostninger erstattes med inntil 20 % av tvistesummen, og aldri mer enn kr. 25.000,-. Dette innebærer at selv om man vinner saken og tilkjennes saksomkostninger så er det satt et tak for omkostninger som tapende part skal erstatte.

Salær, som overstiger dette, vil klienten være ansvarlig for i sin helhet overfor oss til tross for at det ikke kan kreves dekket av motparten, dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt.

8. Fri rettshjelp

I medhold av lov om fri rettshjelp vil klienten i visse tilfeller ha krav på fri rettshjelp fra staten. Dette forutsetter for det første at man ikke overstiger inntekts og formuesgrensene som er satt. For tiden er det et krav at bruttoinntekten ikke må overstige kr. 246.000,- i året, og at man ikke har en netto formue som overstiger

kr. 100.000,-. For det andre er det kun utvalgte sakstyper som omfattes av ordningen. Hvilke dette er vil vi orientere om i hvert enkelt tilfelle.

Dersom klienten har krav på fri rettshjelp og bruttoinntekten er mellom kr. 100.000,- og kr. 246.000,- skal klienten betale en egenandel. Det vil bli orientert nærmere om beregning av egenandelen i hvert enkelt tilfelle, ettersom den kan variere.

Advokaten er ansvarlig for innkrevingen av egenandelen, og den vil bli innkrevd forskuddsvis i hver sak, jf. punkt 5 foran.

9. Rettshjelpsforsikring

I visse saker vil klienten ha krav på dekning av sine utgifter til juridisk bistand under en forsikring, for eksempel hjem- eller innboforsikring. Det fremgår av forsikringsvilkårene om forsikringen omfatter en rettshjelpsforsikring, og hvilke saker som i så fall omfattes. I tillegg er det normalt en del vilkår som må være oppfylt.

Vi vil i hver enkelt sak kunne orientere om utgiftene til juridisk bistand vil kunne være dekningsmessige under en forsikring som klienten har. Dersom det er mulighet for dette bør det/de aktuelle forsikringsselskap varsles så snart som mulig. Det løper under enhver omstendighet en frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringer. Denne fristen er 1 år fra tvist med motparten oppstod. Vi ber derfor om at klienten gir tilbakemelding umiddelbart dersom man mener å ha en rettshjelpsforsikring slik at dette kan avklares. Navn på selskapet og avtalenummeret må da oppgis.

Dersom utgiftene til juridisk bistand dekkes under forsikringen vil det påløpe en egenandel. Denne vil normalt bestå en grunnandel, for eksempel kr. 3.000,- med tillegg av en viss prosentandel av det overskytende, normalt 20%. Nærmere opplysning om dette vil bli gitt av selskapet i forbindelse med bekreftelse på dekningen. Det vil kunne bli krevd forskudd til dekning av kostnadene til egenandel, jf. punkt 5 foran.

Rettshjelpsforsikringen er normalt begrenset oppad til et visst beløp, for eksempel

kr. 100.000,-. Det vil si at selskapet ikke dekker utgifter ut over dette. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at vårt salær ikke er begrenset til det beløpet forsikringsselskapet dekker. Klienten er selv ansvarlig for den delen av salæret som overstiger forsikringsutbetalingen.

Klienten vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om rettshjelpsdekning er innvilget. Klientens utlegg vil bli refundert fra forsikringsselskapet når saken er ferdig med fradrag for klientens egenandel.

I visse tilfeller kan klienten har rettshjelpsdekning via medlemskap i en organisasjon. Det forutsettes at klienten undersøker dette

10. Taushetsplikt

Advokater har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i kontorfellesskapet så langt det er nødvendig. Kontorfellesskapets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatene og øvrige medarbeidere i kontorfellesskapet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er den enkelte advokat og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan den enkelte advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: Personvernerklæring

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[1] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.[2] Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

[1] Jf. personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften § 2-11.

[2] Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22.

11. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage på salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Fristen løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follo krets, som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemden.

Reglene for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og Rettshjelp.

12. Ansvarsforsikring

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningskrav som pådras under utøvelsen av advokatvirksomheten.

Dersom du har spørsmål må du gjerne ta kontakt.