Vår kompetanse

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal sørge for at fornærmede og etterlattes rettigheter ivaretas i en straffesak, både på etterforskingsstadiet og i selve rettsforhandlingene.

De som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat i en rettssak. En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser gjennom hele prosessen. I en rettssak kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige på vegne av fornærmede eller etterlatte.

Disse har krav på en bistandsadvokat: