Vår kompetanse

Barnevern

Barnevern

I vårt samfunn er det alltid foreldrene som har det grunnleggende ansvaret for sine barn. Samtidig har det offentlige et ansvar å trå til der foreldrenes omsorg ikke er god nok. Barnevernstjenesten har adgang til å gripe inn i med både tiltak og omsorgsovertakelse, om det ikke er forsvarlig at barnet blir boende hos sine foreldre.

Det er normalt nødvendig for personer som er utsatt for tiltak som dette, å søke advokatbistand. I slike saker dekker det offentlige advokatkostnadene i de aller fleste tilfeller.

Barnevernsrett handler om offentlig myndighetsutøvelse, og hører derfor inn under spesiell forvaltningsrett og sosial- og velferdsrett. Om du har en tvist med barnevernet kan vi hjelpe deg med dette. Vi jobber med utgangspunkt i at en barnevernssak er krevende å stå i for deg som forelder, og hjelper deg ut i fra ditt behov.

Ta kontakt med oss slik at vi kan sette oss inn i din sak på best mulig måte.

Det biologiske prinsipp

Barnevernloven i Norge er bygget på Det biologiske prinsipp. Dette prinsippet innebærer at barn skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Det offentlige kan bare gripe inn når vilkårene for inngrep, som er svært strenge, er oppfylt.

Det biologiske prinsipp går ut ifra tanken om at det beste for barnet er å vokse opp hos sine biologiske foreldre, selv i tilfeller der det finnes mangler ved omsorgen. Barn skal bare skilles fra sine foreldre i de tilfeller dette er helt nødvendig for barnet.

Det minste inngreps prinsipp

Den norske Barnevernloven bygger på et grunnleggende minste inngreps prinsipp. Dette prinsippet går ut på at barnevernet ikke benytter strengere tiltak enn nødvendig. Om mildere tiltak er tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt, benyttes dette.

Barnevernet har ikke adgang til å iverksette strengere tiltak enn nødvendig, og derfor er det en fordel i barnevernssaker å møte med advokat fra første stund. Slik påser vi at dine rettigheter blir ivaretatt.